Podmínky akce

Pravidla soutěže «Herb Hunters» (dále — Pravidla).

1.

Základní pravidla

1.1.

Soutěž pořádá Mezinárodní společnost Siberian Health.

Údaje o společnosti:
IČO: 5407953006
DIČ: 1165476080362
Adresa: 630004, Novosibirsk, ul. Lenina, 48, poschodí 4, místnost 64.

1.2.

Území, pro něž platí pořádání soutěže — Rusko, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bulharsko, Vietnam, Německo, Indie, Španělsko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mexiko, Moldávie, Mongolsko, Polsko, Srbsko, Slovensko, USA, Tádžikistán, Turecko, Uzbekistán, Ukrajina, Česká republika.

1.3.

Organizátor provozuje soutěž prostřednictvím globální sítě internetu odkazem na web: http://herbhunters.ru/.
Platformou průběhu soutěže (pro podání přihlášek, jejich vyhodnocení, sdělení výsledků) je webová stránky na odkaze http://herbhunters.ru/.
Dotazy organizátorům soutěže je možné zaslat prostřednictvím e-mail: opp@sibvaleo.com.

1.4.

Celková doba konání soutěže (včetně doby účasti, doby zjištění a/nebo vyhlášení vítěze): začíná 1. dubna 2017 v 00:01 a končí 5. června 2017 ve 23:59 moskevského času (včetně).
Všechny doby, uvedené v Pravidlech této soutěže odkazují na moskevský čas, pokud není dodatečně uvedeno jinak.
Termín pro zahájení účasti v soutěži začíná 1. dubna v 00:01 a končí 15. května 2017 ve 23:59.
Termín pro vyhlášení vítězů: 5. června 2017. Čas vyhlášení vítězů: v době od 14:00 do 23:59.

1.5.

Tato Pravidla určují okruh osob, které se účastní Soutěže, podstatu zadání soutěže, předmět a formu odměny, postup a termíny vyhlášení výsledků soutěže a též postup a termíny předání odměn za dosažení výsledků, které jsou podstatou zadání soutěže.

1.6.

Zjištění vítěze soutěže — držitele odměny nemá charakter náhodného výběru, ale probíhá na základě určení vítěze organizátorem v souladu s Pravidly.
Soutěž není loterií nebo jinou hrou, založenou na náhodě a risku.

2.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv dospělý a svéprávný občan, žijící na území Ruské Federace nebo na území jiného státu.
Počet účastníků není omezen.

3.

Pro účast v soutěži je nutné:

3.1.

Pozorně prostudovat podmínky účasti v soutěži a souhlasit s nimi cestou splnění nutných úkonů na webu konání soutěže:
— vyplnit test,
— splnit úkol tvůrčího charakteru v souladu se zadáním soutěže,
— repostovat výsledky testu a tvůrčího úkolu libovolným způsobem dostupným na webu a umístit je na těch sociálních sítích, které jsou na webu uvedeny.

3.2.

Splnit úkol tvůrčího charakteru v souladu se zadáním, uvedeným v bodě 7 těchto Pravidel.

3.3.

Účastníkovi soutěže při plnění podmínek není dovoleno:

3.3.1.

Použít login a heslo jiného registrovaného uživatele, neboť to může uvést v omyl organizátora nebo jiné uživatele, kteří tak mohou mít pochybnosti o osobě účastníka.

3.3.2.

Pozměňovat údaje o sobě, o svém věku.

3.3.3.

Uvádět jakékoliv informace nebo materiály, které:

 • obsahují údaje, které jsou předmětem státního tajemství nebo jiné zvláštními zákony chráněné údaje, včetně informací o osobním životě třetích osob.

 • obsahují výzvy k teroristickým nebo jiným protiprávním činnostem nebo veřejně obhajující terorismus a/nebo jiné protiprávní konání nebo jiné materiály extrémistického charakteru:

 • obsahují prvky pornografického charakteru, zobrazující násilí nebo krutosti nebo materiály zobrazující jiné protiprávní konání;

 • urážejí nebo ponižují náboženské cítění věřících;

 • obsahují prvky, zobrazující nezletilé osoby v nebezpečí života a/nebo zdraví, prvky demonstrující užívání tabákových výrobků a/nebo alkoholických nápojů;

 • mající provokační, hrubý, ponižující a agresívní charakter, protiřečící morálním a etickým normám, schopné uškodit webu a/nebo organizátorovi a jemu blízkým osobám;

 • porušující práva, včetně práva autorského, intelektuálního, výhradní práva třetích osob; obsahující urážky nebo nekonstruktivní kritiku na adresu organizátora, osob jemu blízkých a/nebo jeho spolupracovníků;

 • porušující jiná práva a zájmy občanů a právnických osob, zákony Ruské Federace nebo pravidla společenské morálky a obecné mravy;

3.3.4.

Nezákonným způsobem používat objekty, které jsou intelektuálním vlastnictvím třetích osob.

3.3.5.

Uvádět texty a obrazová sdělení propagující užívání/výrobu/šíření drog a psychotropních látek.

4.

Fond odměn soutěže

4.1.

Fond odměn soutěže: 10 turistických zájezdů na území Altajského regionu Ruské Federace.

5.

Práva a povinnosti účastníka soutěže

5.1.

Práva účastníka

5.1.1.

Seznámit se s Pravidly soutěže.

5.1.2.

Účastnit se soutěže postupem, určeným těmito Pravidly.

5.1.3.

Požadovat vydání odměny v případě vyhlášení účastníka vítězem soutěže v souladu s Pravidly soutěže.

5.1.4.

Dostávat informace o změnách v Pravidlech soutěže.

5.1.5.

Každý účastník může umístit neomezený počet prací.
Přitom může každý účastník obdržet pouze jednu odměnu, uvedenou v těchto Pravidlech, nezávisle na počtu umístěných prací.
Pro umístění druhé a dalších prací musí účastník znovu splnit všechny úkony, uvedené v bodě 7 těchto Pravidel.

5.2.

Povinnosti účastníka

5.2.1.

Splnit úkony, uvedené v těchto Pravidlech a týkající se účastníka.

5.2.2.

Účastník soutěže, vyhlášený vítězem, je povinen pro realizaci svého práva na odměnu provést všechny úkony v termínech, uvedených v Pravidlech soutěže.

5.2.3.

Poskytnout organizátorovi právo na užití vyobrazení účastníka, zveřejnění jeho osobních údajů, fotografií, rozhovorů a dalších materiálů, souvisejících s jeho účastí v soutěži za účelem pořádání soutěže a vydání odměny a též při šíření informací reklamního charakteru o soutěži, po dobu neurčitou a bez omezení na území a bez nároku na výplatu jakýchkoliv odměn.

5.3.

Účastníkovi není dovoleno:

5.3.1.

Pozměnit údaje o sobě, o svém věku.

5.3.2.

Sdílet a publikovat jakékoliv informace a materiály, které:

 • obsahují údaje, které jsou předmětem státního tajemství nebo jiné zvláštními zákony chráněné údaje, včetně informací o osobním životě třetích osob.

 • obsahují výzvy k teroristickým nebo jiným protiprávním činnostem nebo veřejně obhajující terorismus a/nebo jiné protiprávní konání nebo jiné materiály extrémistického charakteru:

 • obsahují prvky pornografického charakteru, zobrazující násilí nebo krutosti nebo materiály zobrazující jiné protiprávní konání;

 • urážejí nebo ponižují náboženské cítění věřících;

 • obsahují prvky, zobrazující nezletilé osoby v nebezpečí života a/nebo zdraví, prvky demonstrující užívání tabákových výrobků a/nebo alkoholických nápojů;

 • obsahují vulgární výrazy;

 • porušují jiná práva a zájmy občanů a právnických osob, zákonné normy Ruské Federace nebo společenskou morálku a obecné mravy.

5.3.3.

Registrovat pro účast v soutěži více než jeden profil (dvojitá účast v soutěži).

5.4.

Za porušení jakéhokoliv zákazu, uvedeného v b. 5.3 bude účastník ze soutěže diskvalifikován.

6.

Práva a povinnosti organizátora soutěže

6.1.

Povinnosti organizátora

6.1.1.

Pořádat Soutěž v souladu s platnými Pravidly soutěže.

6.1.2.

Předat odměnu účastníkovi, který byl vyhlášen vítězem, v souladu s platnými Pravidly.

6.1.3.

Splnit povinnost daňového poplatníka v souladu s normami platných zákonů o daních a poplatcích RF.

6.2.

Práva organizátora

6.2.1.

Organizátor soutěže disponuje všemi právy, vyplývajícími z platných Pravidel a platných zákonných norem RF.

6.2.2.

Odepřít předání odměny účastníkovi, který nesplnil úkony, požadavky a povinnosti, stanovené platnými Pravidly.

6.2.3.

Odepřít vydání odměny účastníkovi, který nesplňuje požadavky, uvedené v platných Pravidlech.

6.2.4.

Organizátor na základě vlastního uvážení může nepřipustit soutěžní práci k účasti v soutěži bez sdělení příčin, které ho vedly k tomuto rozhodnutí.

6.2.5.

Odvolání rozhodnutí o diskvalifikaci organizátor neřeší.

6.2.6.

Organizátor si vyhrazuje právo předat příslušným orgánům informace o účastníkovi, který umístil práci zákon porušující.

6.2.7.

Organizátor má právo na jednostranné změny platných Pravidel (v souladu s požadavky b. 1058 GK RF) s podmínkou publikace takových změn na webu, uvedeném v b. 1.3 Pravidel.

7.

Postup pořádání soutěže

7.1.

Účastníci soutěže musí provést následné úkony na webu, uvedeném v b. 1.3 platných Pravidel (dále — Web):

 • Vyplnit test, odpovědět na pět otázek.

 • Přejít na odkaz «Účastnit se soutěže».

 • Splnit úkol tvůrčího charakteru — napsat text (poezie nebo próza) jako pokračování věty: «I’m going to Siberia for herbs». Text musí být v angličtině a nesmí překročit limit (250 znaků s mezerami). Věta «I’m going to Siberia for herbs» je zahrnuta do limitu 250 znaků.

 • Vyplnit povinná pole účastníka s kontaktními údaji (jméno, příjmení, otěčestvo (jestliže se používá), telefonní číslo, adresa osobní e-mail), zaškrtnout souhlas s podmínkami soutěže.

 • Po splnění tvůrčího úkolu a vyplnění polí s kontaktními údaji repostovat výsledky testu a své práce tvůrčího charakteru s využitím nástrojů, dostupných na webu.

 • Účastník má možnost po projití testu a repostu jeho výsledků odložit splnění úkolu tvůrčího charakteru.
  V takovém případě může vyplnit pole s adresou e-mail, příjmením, jménem, otěčestvom (používá-li je) a dostane osobní odkaz pro pokračování účasti v soutěži na uvedenou adresu e-mail.
  Osobní odkaz na účast bude aktivní pouze po dobu účasti, uvedenou v b. 1.4 platných Pravidel.
  V případě odložení plnění úkolu je účastník povinen repostovat publikaci výsledku svého úkolu tvůrčího charakteru po jeho splnění.

7.2.

Všechny práce účastníků se během dvou pracovních dní (vzhledem k pracovnímu režimu organizátora) povinně moderují, jakmile je účastník repostuje.

7.3.

Práce, které nebyly moderovány, se k účasti v soutěži nepřipouštějí.

7.4.

Plagiát (použití cizích myšlenek pro splnění úkolu) je nepřípustný a může vést k diskvalifikaci práce.

7.5.

Určení vítězů podle výsledků soutěže bude probíhat v termínu, uvedeném v b. 1.4 jako «Čas vyhlášení vítězů».
Určení vítězů bude probíhat dle výroku poroty, složené ze spolupracovníků organizátora (dále — Porota).

7.6.

Porota se sestavuje v souladu s rozhodnutím ředitele společnosti-organizátora «O sestavení a práci poroty soutěže «Herb Hunters».
V rozhodnutí se uvádí počet členů Poroty, stanovuje se předseda Poroty a pravidla průběhu hlasování.

7.7.

Výsledky zasedání / hlasování Poroty se zaprotokolují a jsou neoddělitelnou součástí dokumentace pořádané soutěže «Herb Hunters».
Výběr vítězů členy Poroty může být subjektivní a nepodléhá zkoumání.

7.8.

Autoři textů, při dodržení podmínek, uvedených v článku 7 těchto Pravidel, mohou být vyhlášeni jako vítězové na základě rozhodnutí Poroty.
Platnými Pravidly je stanoveno deset odměn pro deset vítězů soutěže (po jedné odměně jednomu každému vítězi).
Jestliže počet účastníků bude nižší než deset osob nebo vyšší než deset osob, avšak počet účastníků, kteří splní podmínky uvedené v odstavci 7 nepřekročí deset osob, potom může být počet vítězů určen jako nižší, než deset osob.

7.9.

Výsledky soutěže jsou konečné a nepodléhají dalšímu zkoumání, s výjimkou případů:

 • když organizátor po vyhlášení výsledků soutěže zjistí porušení postupu a pravidel účasti v soutěži, kterých se dopustil vítěz během konání soutěže;

 • když se vítěz zřekne vykonání úkonů, nezbytných pro získání odměny soutěže v souladu s platnými Pravidly nebo se zřekne odměny v souladu s b. 9.3.6. těchto Pravidel.

Ve výše uvedených případech Porota v souladu s b. 7.6 platných Pravidel určí dalšího/další vítěze z celkového počtu osob, které se soutěže zúčastnily.

7.10.

Vyhlášení výsledků probíhá v termínech určených b. 1.4 platných Pravidel a postupem, stanoveným odstavcem 8 platných Pravidel.

7.11.

Všichni účastníci soutěže samostatně hradí veškeré náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (včetně veškerých nákladů, spojených s přístupem na Internet).

8.

Postup sdělení o vítězství v soutěži účastníkovi

8.1.

Vyhlášení vítěze soutěže probíhá v souladu s podmínkami, popsanými v odstavci 7 Pravidel.

8.2.

Sdělení o vítězství v soutěži je publikováno na Webu v terminu, stanoveném b. 1.4. platných Pravidel.

8.3.

Organizátor zasílá účastníkovi, který byl vyhlášen vítězem oznámení na adresu e-mail, uvedenou účastníkem v době konání soutěže.
V odpovědi na toto sdělení je Účastník povinen sdělit organizátorovi následující údaje (včetně, ne však pouze): své plné příjmení, jméno a otěčestvo (v případě, že je používá), adresu přihlášení k trvalému pobytu, adresu skutečného bydliště na území RF nebo jiného státu, adresu e-mail a kontaktní telefonní číslo.
Sdělené příjmení, jméno, otěčestvo (jestliže je používá) musí souhlasit s profilem přihlašujících údajů na webu, uvedeným v b.1.3.
Dopis s odpovědí je účastník povinen odeslat organizátorovi během jednoho kalendářního týdne po obdržení sdělení organizátora o vítězství účastníka prostřednictvím e-mail.
Veškeré osobní informace účastníka, které jsou poskytnuty organizátorovi, nebudou poskytovány dále žádným třetím osobám.

8.4.

Po prověření shody s platnými Pravidly a podmínkami soutěže, uvedenými v odstavci 7, odesílá představitel organizátora na e-mail vítěze informace o dalších úkonech, nezbytných pro obdržení odměny.
Odměna se nevydává v případě nedodržení účastníkem (vítězem) soutěže platných Pravidel.

8.5.

Organizátor není povinen sdělovat cokoliv účastníkům, kteří nedodrželi Pravidla a podmínky soutěže.

8.6.

Vítěz soutěže je odpovědný za správnost a aktuálnost poskytovaných informací, nezbytných pro získání odměny.

9.

Postup předání odměny

9.1.

Odměnou se rozumí organizátorem uhrazený turistický zájezd na území Altajského regionu Altajského kraje Ruské Federace v trvání 1 (jednoho) týdne v době od 1. července 2017 do 31. července 2017.

9.2.

Přesná data zájezdu určuje pouze organizátor soutěže. Data zájezdu, potvrzené organizátorem soutěže, nepodléhají posuzování nebo přesunu.

9.3.

Zájezd obsahuje:

9.3.1.

Kompenzaci ceny jízdenek z místa bydliště vítěze na území Ruské Federace do Novosibirsku nebo od místa příjezdu na území Ruské Federace pro vítěze, kteří žijí mimo území Ruské Federace do Novosibirsku a zpět, jestliže cena za cestovné nepřekročí 30 000 rublů.
V případě, že cena za cestovné překročí 30 000 rublů, vítěz rozdíl doplatí sám.
Přitom vítěz plně hradí cenu cestovného a organizátor kompenzuje cenu jízdenek peněžní hotovostí, jestliže mu vítěz předloží doklady, potvrzující cenu jízdného a jízdenky samotné.
Uvedená kompenzace se vyplácí během soustředění vítězů k přepravě na místo pobytu během turistického zájezdu.

9.3.2.

Přeprava vítězů z Novosibirsku na místo pobytu během zájezdu (Altajský region, Altajský kraj) a zpět.

9.3.3.

Pobyt v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích (v závislosti na obsazenosti kapacity ubytování) turistické základny «Pečki-Lavočki», v Altajském regionu Altajského kraje.

9.3.4.

Stravování třikrát denně během celého turistického zájezdu.

9.3.5.

Čtyři jedno a dvoudenní exkurze do obydlených sídel Altajského kraje a Republiky Altaj se změnou místa ubytování a shodnými podmínkami ubytování.

9.3.6.

Každodenní (s výjimkou dne příjezdu a odjezdu a volných dní) organizované tůry z turistické základny «Pečki-Lavočki», nacházející se v Altajském regionu Altajského kraje, za účelem studia léčivých bylin, rostoucích na Sibiři (v Altajském kraji), s průvodcem — specialistou.
Poznámka č.1. V případě, že fyzické zvláštnosti organizmu vítěze neumožňují, aby se plnohodnotně zúčastnil turistického zájezdu (akutní nebo chronická onemocnění, poruchy pohybového aparátu nebo jiné podobné příčiny), vítěz není oprávněn předat odměnu třetí osobě. V takovém případě se bude považovat vítěz za zřeknuvšího se své odměny.
Poznámka č. 2. Pravidla chování, práva a povinnosti vítěze během turistického zájezdu budou sděleny v samostatném dokumentu organizátora, který bude zaslán vítězi několik dní před začátkem zájezdu.
Poznámka č.3. Odpovědnost za zajištění zdravotního pojištění a pojištění pro případ nešťastné události a také jakékoliv další druhy životního nebo zdravotního pojištění nebo občanské odpovědnosti během zájezdu nesou osobně ti, kteří obdrželi odměnu (vítězové). Organizátor neodpovídá za život a zdraví těch, kteří obdrželi odměnu (vítězů), během turistického zájezdu.

9.4.

Pro obdržení odměny musí vítěz poskytnout organizátorovi veškeré nezbytné informace, nutné k rezervování pobytu na turistické základně «Pečki-Lavočki», v Altajském regionu Altajského kraje: údaje o pasu, o vízu (v případě, že je vítěz občanem státu s vízovým stykem pro pobyt na území RF).

9.5.

V případě, že vítěz nesdělil své kontaktní údaje — telefonní číslo nebo adresu e-mail, a též v případě, že na uvedeném kontaktním spojení není zpětná vazba déle než 5 (pět) pracovních dní, má organizátor právo anulovat výsledky rozhodnutí Poroty ohledně daného účastníka a za vítěze považovat jiného účastníka v souladu s b. 7.9 platných Pravidel.

9.6.

Náklady, spojení se získáním víza Ruské Federace, pojištění a další náklady, s výjimkou výdajů uvedených v b. 9.3, hradí osobně vítěz, nikoliv organizátor soutěže.

9.7.

O náhradě odměny za finanční plnění není uvažováno.

9.8.

Organizátor plní povinnosti daňového rezidenta v souladu se zákonnými normami Ruské Federace.
V souladu se zákony RF nejsou zdaněny příjmy fyzických osob, které nepřevyšují 4000 rublů, které během zdanitelného období pocházejí od organizací, včetně darů a odměn za účast v soutěžích, hrách a jiných akcích za účelem reklamy výrobků, prací, služeb (b.28, odst.217 NK RF).
Tímto organizátor informuje ty účastníky, kteří vyhrají odměnu, že nese odpovědnost daňového plátce za sdělení údajů daňové správě o příjmech, získaných v rámci konané soutěže a stržení a odvedení NDFL.
Účastníci soutěže, vyhlášení vítězi, svou účastí a souhlasem s platnými Pravidly jsou považováni za náležitě informované o výše uvedené povinnosti organizátora a jsou povinni poskytnout organizátorovi své osobní údaje, nezbytné pro zpracování dokladů a předání informací daňové správě o příjmu, který vítěz získal v rámci konané soutěže a NDFL.

10.

Způsob a postup informování účastníků soutěže o lhůtách a podmínkách jejího konání

Informování účastníků soutěže a potenciálních účastníků soutěže bude probíhat na Webu, uvedeném v b.1,3 platných Pravidel.

11.

Svědomitost a čestné úmysly při účasti v soutěži
Zamítnutí vítěze

11.1.

Účastníkům není dovoleno účastnit se soutěže s použitím podvodných nebo jiných nevhodných způsobů, znemožňujících jednoznačnou identifikaci organizátorem, včetně (ne však pouze) následujících: používání bootů a cizích identit, nabídka odměn nebo jiných stimulů dalším uživatelům nebo účastníkům.
Účastníci, kteří obdrží status vítěze, budou podrobeni přezkumu práva na účast v soutěži a dodržování Pravidel.

11.2.

V případě, že vítěz odepře informace, uvedené v b. 8.3, chybějící možnost spojení organizátora s vítězem během 5 dní nebo nesplnění Pravidel vítězem, opravňuje organizátora diskvalifikovat takového vítěze a odmítnout vydat mu odměnu.
V případě diskvalifikace vítěze je organizátor oprávněn dle svého uvážení vybrat jako vítěze jiného účastníka v souladu s b. 7.9 platných Pravidel a předat mu odměnu.
Vítěz souhlasí s tím, že organizátor a jím pověřené osoby mohou vítěze diskvalifikovat kdykoliv dle svého uvážení, na základě jakékoliv informace, zjištěné nebo obdržené spolu s dokumentací od vítěze, informačních materiálů nebo jakýchkoliv jiných organizátorem vyžádaných dokumentů, z nichž vyplývá (nebo s dostatečnou mírou pravděpodobnosti může vyplývat) porušení Pravidel účastníkem.

11.3.

Účastník soutěže má právo zřeknout se odměny, stejně jako všech práv a povinností, spojených s jejím získáním, jestliže odešle organizátorovi sdělení prostřednictvím e-mail nebo nepřijede do Novosibirsku k datu začátku turistického zájezdu.
V uvedeném případě má organizátor možnost naložit s odměnou dle vlastního uvážení.
Jestliže se účastník soutěže zřekne odměny, nemůže ji potom požadovat od organizátora.
Výhrady k neobdrženým odměnám nejsou přípustné.

12.

Ostatní podmínky

12.1.

Organizátor si vyhrazuje právo sdělovat dodatečné informace o soutěži.

12.2.

Účastí v soutěži účastník chápe a je srozuměn s tím, že organizátor nemá možnost vyloučit přístup třetích osob (jakýchkoliv dalších uživatelů Internetu) k výsledku práce a testu účastníka na stránkách organizátora v sociální síti a odvrátit jakékoliv pro účastníka nežádoucí úkony třetích osob, nenese proto žádnou odpovědnost za uvedené konání třetích osob a za žádnou škodu, způsobenou účastníkovi, včetně (ne však pouze) poškození osobního charakteru, zdraví, pověsti účastníka soutěže.
Skutečnost účasti v soutěži též značí, že účastník poskytuje souhlas, aby organizátor použil výsledky jeho práce (výsledku tvůrčího zadání) za účelem reklamy a/nebo s jinými cíli bez upozornění účastníka a bez jeho honorování.
Organizátor je povinen v případě použití výsledku práce (výsledek tvůrčího zadání) účastníka soutěže uvádět jeho jméno.

12.3.

Organizátor neodpovídá za technické poruchy sítě operátora spojení nebo internet-providera, k níž je účastník připojen; za konání/nekonání operátora mobilní nebo internetové sítě, k níž je připojen počítač účastníka.

12.8.

Jestliže soutěž nebude moci probíhat podle plánu z jakékoliv příčiny, včetně zavirování nebo poruch internetové sítě, jiných poruch, manipulací, nedovoleného vměšování, falzifikací, technických defektů nebo z jiných příčin, které organizátor nemůže ovlivnit a kontrolovat, které poškozují nebo jinak ovlivňují plnění, bezpečnost, čestnost, celistvost nebo náležitost průběhu soutěže, může organizátor jednostranně a na základě samostatné úvahy anulovat, přerušit, změnit, na čas přerušit konání soutěže nebo prohlásit za neplatné jakékoliv výsledky plnění tvůrčího zadání účastníky soutěže.

12.9.

Řešení organizátora, týkající se jakékoliv otázky, spojené s konáním soutěže, jsou konečná a nepodléhají přezkumu.

12.10.

Účastí v soutěži poskytuje účastník souhlas organizátorovi soutěže, jako i jeho dalším partnerům, zajišťujícím průběh soutěže (dále ve smyslu tohoto bodu Pravidel jsou tyto osoby společně pojmenovány jako «Organizátor») ke zpracování svých osobních údajů, jmenovitě ke sběru, systemizaci, schraňování, ukládání, upřesnění (obnovení, změny), použití, blokaci, zničení Organizátorem osobních údajů výhradně za účelem pořádání této soutěže v souladu s požadavky platných zákonných norem RF a také k vystavení jeho osobních údajů a informace o jeho vítězství v souladu s b. 8.2 platných Pravidel.
Souhlas účastníka ke zpracování jeho osobních údajů organizátorem je svobodný, konkrétní, informovaný a vědomý.
Souhlas se zpracováním osobních údajů, je poskytnut účastníkem pro celou dobu konání soutěže a po dobu dalších 5 (pěti) let po jejím zakončení.

12.11.

Účastník je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů tak, že odešle organizátorovi odpovídající oznámení doporučeným dopisem s potvrzením o doručení.
Účastníci mají další práva subjektů osobních údajů, předpokládané Federálním zákonem РФ № 152-ФЗ z 27. července 2006 «O osobních údajích» (dále Zákon «O osobních údajích»).
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníkem má za následek automatické vystoupení ze soutěže a znemožnění získání odměny.

12.12.

Organizátor je oprávněn odmítnout vítězi/účastníkovi odměnu nebo požadovat její navrácení (ve finančním plnění), jestliže byla odměna vyžádána před odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů účastníkem.
Zpracování osobních údajů bude provádět organizátor s ohledem na dodržování veškerých principů a pravidel, předpokládaných Zákonem «O osobních údajích».

12.13.

Neposkytnutí nebo poskytnutí neaktuálních (nesprávných) a/nebo nepřesných (nekorektních) osobních údajů účastníkem zbavuje organizátora povinnosti předání odměny vítězi/účastníkovi a automaticky s tím souvisí i vystoupení takového účastníka z účasti v soutěži.

12.14.

Termíny, používané v těchto Pravidlech se týkají výhradně této soutěže.

12.15.

Veškeré sporné otázky, týkající se této soutěže, jsou řešeny na základě platných zákonů RF.